Yeldar Zhuman

Bakalářská práce

Studium ternárních systémů na bázi Fe-C-Cr a Fe-C-Ni metodou DTA

Study of Fe-C-Cr and Fe-C-Ni based systems using DTA method
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na studium teplot fázových transformací (teploty solidu, peritektické transformace a likvidu) a studium vlivu experimentálních podmínek na posun teplot fázových transformací modelových slitin Fe-C-Cr a Fe-C-Ni. V teoretické části jsou uváděny charakteristiky železa, rovnovážného fázového diagramu Fe-C, systémů Fe-C-Cr a Fe-C-Ni, dále informace o metodách termické analýzy …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the study of phase transformation temperatures (solidus temperatures, peritectic transformation and liquidus) and the study of the influence of experimental conditions on the temperature shift of phase transformations of model alloys Fe-C-Cr and Fe-C-Ni. In the theoretical part are given the characteristics of iron, equilibrium phase diagram of Fe-C, Fe-C-Cr and Fe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Bedřich Smetana
  • Oponent: Petr Kawulok

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava