Theses 

Školní jídelna jako samostatný subjekt – Eva PERNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Eva PERNÁ

Bakalářská práce

Školní jídelna jako samostatný subjekt

School Dining-Room Like Independent Legal Subjekt

Anotace: Předmětem této práce je zpracování charakteristiky školní jídelny jako samostatného subjektu i z pohledu organizační činnosti školního stravování. Tato problematika je členěna do dvou samostatných částí: teoretických a praktických poznatků, kde je poukázáno na postavení a vymezení školního stravování ve školské soustavě na základě právních aspektů, způsobu řízení a organizace školního stravování. Následně porovnává a charakterizuje jednotlivé druhy školních jídelen dle zřizovatelů a právního postavení, srovnává a zhodnocuje klady a zápory a celkovou efektivitu a účelnost školního stravování i v závislosti s výchovnou funkcí - zdravou výživou a zdravým životním stylem dětí a mládeže. Myšlenkou této práce je přinést cenné informace, podněty a zamyšlení se nad tématem, zdali respektovat, prohlubovat a naplňovat toto poslání a cíle i do budoucna, a zdali nebude ohrožena kvalita poskytovaných služeb " kvantita na úkor kvality".

Abstract: Object of this works is processing characteristics school dining-room as that of independent subject even for look of organizational abilities.This problems is split to the two independet parts: teoretical and practical knowledge, where is remitted on situation and limitation to school meals in the school system on principle legal aspects, technique of direction and school meals organisation. Consequently compare and characterize individual sorts school dining-room as founders and legal situation, compare and valorize accomplishments and negatives and complete effectiveness and useful school meals also on dependence with educational function - health sustenance and health lifestyle children and juvenils. Idea this wokrs is fetch in valuable information, stimuli and intention to subject, if honour, deepen and infill this mission and targets also to the future, and if will not be commition quality provided service ,,quality to the prejudice of quality".

Klíčová slova: charakteristika školní jídelny, porovnání jídelen, negativa pozitiva, výhody a nevýhody, srovnání, legislativa, školní jídelna jako samostatný subjekt, školní jídelna jako součást školy, školní jídelna, výdejna, vývařovna, školní stravování, strávníci, děti, žáci, studenti, zaměstnanci a cizí, příspěvková organizace, školská právnická osoba, právnická osoba, fyzická osoba, zřizovatel, obec, kraj, církev, stát a soukromá organizace, finance, hygiena, bezpečnost práce, zdravý životní styl dětí a mládeže, respondenti, dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010
  • Identifikátor: 120986

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Vít Beran

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PERNÁ, Eva. Školní jídelna jako samostatný subjekt. Mladá Boleslav, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:18, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz