Adam Kožušník

Diplomová práce

Možnosti využití fytoremediace na kontaminovaném území bývalého podniku DEZA – LAHOS v Ostravě pomocí Cannabis sativa

Possibilities of Using Phytoremediation in the Contaminated Area of the Former Company DEZA - LAHOS in Ostrava Using Cannabis sativa
Anotace:
Znečištění životního prostředí škodlivinami není problém pouze v naší republice, ale jedná se o problém celosvětový. Jednou z metod, které sanují půdy, jsou fytoremediace. Tato metoda umožňuje dekontaminace lokalit přímo na místě, tzv. in-situ. Jedná se jednu z nejudržitelnějších metod z ekonomického a environmentálního pohledu. Ačkoliv je fytoremediace okamžitě méně účinná než fyzikální metody a je …více
Abstract:
Pollution of the environment with pollutants is not only a problem in our republic, but it is a global problem. One of the methods that remediate soils is phytoremediation. This method enables decontamination of sites directly on site, so-called in-situ. This is one of the most sustainable methods from an economic and environmental point of view. Although phytoremediation is immediately less effective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Jiří Kupka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava