Ludmila Holušová

Diplomová práce

Rozpoznávací systém pro detekci mluveného signálu

Interactive System with Speech Signal Detection
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování řečového signálu a rozpoznávání jednotlivých varovných elektronických verbálních sirén – zkouška sirén, požární poplach, nebezpečí zátopové vlny, všeobecná výstraha, chemická havárie, radiační havárie, konec poplachu. Popsána je posloupnost procesů, sloužící k identifikaci dané sirény. V prostředí Matlab je vytvořená softwarová aplikace, která je testována …více
Abstract:
This thesis deals with the speech signal processing and recognition verbal warnings electronic sirens - sirens test, fire alarm, danger of flood wave, general warning, chemical accident, radiation accident, ending the alarm. Described is a sequence of processes for the identification of the siren. In Matlab is created by a software application that is being tested on modified warning sirens. The signals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Macháček
  • Oponent: Rostislav Naivert

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství

Práce na příbuzné téma