Josef Zedník

Bakalářská práce

Vokálně - symfonické dílo Gustava Mahlera pohledem interpreta

Gustav Mahler vocal -symphonic works from point of view of performer

Anotace:
Tato práce podává přehled vokálně- symfonických děl Gustava Mahlera a je základem pro budoucí magisterskou práci. Pro pochopení hloubky mistrovy hudby, proniknutí do jeho díla a jeho adekvátní uchopení je potřeba, aby bylo zpracované téma pojato z širší perspektivy. Takového požadavku je možné dosáhnout pouze v případě, že se zohlední nejen Mahlerovo dílo samotné, avšak dozvíme-li se šířeji o skladatelově …více
Abstract:
This work summarizes the vocal-symphonic works of Gustav Mahler and it gives the basis for a future Master´s thesis. To understand the depth of the Master´s music, insight into his work and to take adequate grasp is needed to be account the topic more generally. Such a requirement can be achieved only if the account of Mahler not only the work itself, but if we learn more broadly about the composer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: Magdaléna Hajóssyová
  • Oponent: Jana Jonášová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Zpěv

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.