Michal Kapcala

Bakalářská práce

Řešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh domovní čistírny odpadních vod

Solution Sanitary Instalations in the Family House, Draft of Domestic Sewage Treatment Plant
Anotace:
Kapcala, M.: Řešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh domovní čistírny odpadních vod., Ostrava: Bakalářská práce, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2016. Předmětem bakalářské práce je vypracování projektu rodinného domu s vypracováním vnitřní kanalizace a likvidací splaškových vod. Likvidace splaškových vod je řešena ve dvou variantách. První varianta je …více
Abstract:
Kapcala, M.: Solution of Sanitary Instalations in the Family House, Draft of Domestic Sewage Treatment Plant., Ostrava: Bachelor thesis, VŠB-Technical Univerzity of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2016. Bachelors thesis deals with the elaboration of a project for a detached family house with the development of inside sewage and disposal of waste water. The disposal of waste water has two diferent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Petra Tymová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava