Vendula Drastichová

Diplomová práce

Návrh úpravy zařízení pro kombinované spalování uhlí a alternativních paliv na teplárenském zdroji

Design of Modifications to the Equipment for Co-Firing of Coal and Alternative Fuel Sources for Heat Generation.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kombinovaného spalování biomasy pro energetické využití s fosilním černým uhlím. Jedná se o směs fermentovaných travin a stébelnin s tříděným komunálním odpadem. Spalovací zkouška byla provedena na kotli K6 v Teplárně Československé armády v Karviné. Jedná se o granulační kotel s mezibunkrováním uhelného prášku. Cílem spalovací zkoušky bylo ověření vlastností …více
Abstract:
This thesis deals with the co-firing of biomass for energy production with fossil carbon black. It is a blend of fermented grass and stalk with sorted household waste. The combustion test was carried out on the boiler K6 in Heating Plant Czechoslovak army in Karvina. It is a granulating furnace with related equipment’s during the burningof these coal powder. The aim of the test was to verify the combustion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Bohumír Čech
  • Oponent: Miroslav Hůrka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení