Bc. Kateřina Prachařová

Bakalářská práce

Pěstounská péče na přechodnou dobu: míra pěstouny prožívaného zármutku po odchodu dětí z jejich péče a její prediktory

Short-term foster care: foster parent grief and its predictors
Anotace:
Cílem této studie bylo ověřit vztahy mezi vybranými osobními a situačními faktory a mírou pěstouny proží-vaného zármutku po odchodu dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu. Sledován byl zejména vliv se-parační úzkosti pěstounů a vnímání jejich role ve vztahu ke svěřenému dítěti na úrovni rodiče či profesionál-ního pracovníka. Za cílem ověřit tyto vztahy byl proveden výzkum na vzorku 64 přechodných …více
Abstract:
The aim of this study was to examine the relationships between selected personal and situational characteris-tics and foster parent grief in the context of short-term foster care. The main subjects were adult separation anxiety and role perception as predictors of the foster parent grief. There was a quantitative research to verify these relationships. The data were collected from 64 short-term foster …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Fejtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií