Pavel Michalík

Bakalářská práce

Návrh a výpočet zvedacího zařízení

Design and Calculation of the Lifting Mechanism
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá řešením úlohy závislosti polohy členů mechanismu na vysunutí hydraulických válců analytickou metodou. V úvodu jsou popsány základní parametry a princip mechanismu zvedacího zařízení. Kinematické řešení mechanismu je založeno na stanovení základních vztahů popisujících polohu jednotlivých uzlů ve směrech os souřadného systému v závislosti na pracovních úhlech členů mechanismu …více
Abstract:
The bachelor thesis contains a solution to addiction of mechanism members position on a hydraulic cylinders extraction by an analytical method. There are described basic parameters and a principle of a lifting device mechanism in the introduction. Kinematic solution of the mechanism is based on determination of basic relations describing the individual nodes position in an axes coordinate system according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Jiří Podešva
  • Oponent: Alena Bilošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná mechanika