Theses 

Pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, problematika zákroků pod jednotným velením Policie ČR – Milan VALENTA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Milan VALENTA

Bakalářská práce

Pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, problematika zákroků pod jednotným velením Policie ČR

Anti-riot unit of the Regional Police Directorate of the Pilsen Region, the issue of interventions under the unitary command of Police of the Czech Republic

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, která chrání bezpečnost osob a majetku a zajišťuje veřejný pořádek. V teoretické části jsou nejprve definovány základní pojmy týkající se Policie České republiky a pořádkových jednotek. Dále je popsána taktika zásahu, výcvik a používaná výzbroj a výstroj. Cílem práce je porovnání účelnosti a využitelnosti Pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje z hlediska četnosti nasazení sil a prostředků za sledované období. Hypotéza bakalářské práce byla formulována tak, že počet případů nasazení Pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a počet zákroků pod jednotným velením má od jejího založení do současné doby vzrůstající tendenci. V empirické části jsou porovnávána kvantitativní data, která zobrazují vytíženost Pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Tyto zákroky jsou rozděleny podle typu prováděného zákroku a data jsou vždy za období let 20052015. Tato data byla získána analýzou každoročně velitelem pořádkové jednotky vypracovávaného vyhodnocení nasazení a výcviků Pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského (Západočeského) kraje. V diskuzi této bakalářské práce jsou všechna předchozí data vyhodnocena. U některých druhů nasazení pořádkové jednotky je prezentován konkrétní případ bezpečnostního opatření, kterého jsem se osobně zúčastnil, a mohu tedy čerpat z vlastních zkušeností. Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že počet nasazení pořádkové jednotky má vzrůstající tendenci. Zřízení pořádkové jednotky bylo účelné a její činnost v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a veřejného pořádku napomáhá bezproblémovému fungování naší společnosti.

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of the Anti-riot unit of the Regional Police Directorate of the Pilsen Region which protects the security of people, property and public order. In the theoretical part there are firstly defined the basic terms concerning the Police of the Czech Republic and the anti-riot units. Further described, we can find the tactics of intervention, training, weaponry and equipment. The aim of the bachelor thesis is to compare a purposefulness and exploitability of the Anti-riot unit of the Regional Police Directorate of the Pilsen Region in terms of a deployment frequency and means for the observed period. The hypothesis of the bachelor thesis consists in the fact that the number of deployment of the Anti-riot unit of the Regional Police Directorate of the Pilsen Region and the number of interventions under the unitary command has an upward tendency from its inception to the present. The quantitative data showing a workload of the Anti-riot unit of the Regional Police Directorate of the Pilsen Region are compared in the empirical part. These interventions are divided according to the kind and the data are always for the period 2005-2015. These data were gathered by the analysis of the deployment and training assessment which is annually drawn up by the chief of the Anti-riot unit of the Regional Police Directorate of the Pilsen (Westbohemian) Region. In the discourse of this bachelor thesis there are all the previous data evaluated. Some kind of an anti-riot unit deployment are presented with the specific case of security measures. They are the ones I have taken part in, and I can draw on my own experience. Based on the analysis, it is possible to state that the number of anti-riot unit deployment has an upward tendency. The anti-riot establishment has been useful and its activity in the field of security of life, health, property and public order helps with an incident-free functioning of our society.

Klíčová slova: Policie České republiky, pořádková jednotka, bezpečnostní opatření, veřejný pořádek, taktika zásahu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Josef Štorek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50990 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

VALENTA, Milan. Pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, problematika zákroků pod jednotným velením Policie ČR. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:56, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz