Theses 

Spôsob trávenia voľného času jedincov s ľahkým mentálným postihnutím vo voľnočasových zariadenia pre intaktné deti na Slovensku – Bc. Zuzana Lörincová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele

Bc. Zuzana Lörincová

Diplomová práce

Spôsob trávenia voľného času jedincov s ľahkým mentálným postihnutím vo voľnočasových zariadenia pre intaktné deti na Slovensku

Leisure activities of children with mild mental disability in leisure facilities for intact children in Slovakia

Abstract: The aim of the thesis is to analyze, understand and describe what options have children with mild mental disabilities to spend their free time at leisure facilities for intact children in Slovakia. The thesis is divided into the theoretical and the empirical part. The theoretical part consists of three chapters. It deals with the clarification of the concept of mental disability, with the diagnosis and system of special education in Slovakia and the Czech Republic. Than it is devoted to the personality characteristics of individuals with mental disabilities, individuals with mild intellectual disability and relationship to the family and society. Lastly it describes the free time with the family and the specifics of free time and how the children with mild intellectual disabilities spend it. The empirical part involves determining the topic, the problem, the research questions, the main and the sub- objectives and consequently the hypothesis. It uses a quantitative research method – a technique using questionnaires.

Abstract: Cieľom diplomovej práce je analyzovať, porozumieť a popísať, aké možnosti majú deti s ľahkým mentálnym postihnutím tráviť svoj voľný čas vo voľnočasových zariadeniach pre intaktné deti na Slovensku. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a empirickú časť. Teoretická časť sa skladá z troch kapitol. Teoretická časť sa skladá z troch kapitol. Zaoberá sa objasnením pojmu mentálne postihnutie, diagnostikou a systémom špeciálneho školstva na Slovensku a v Českej republike. Ďalej je venovaná charakteristike osobnosti jedincov s mentálnym postihnutím, jedincov s ľahkým mentálnym postihnutím a vzťahom k rodine a spoločnosti. A nakoniec opisuje voľný čas v rodine a špecifiká voľného času a jeho trávenia u detí s ľahkým mentálnym postihnutím. Súčasťou empirickej časti je určenie témy, problému, výskumnej otázky, hlavný a čiastkové ciele a následne aj hypotézy. Výskumná metóda je kvantitatívna – technika dotazníkov.

Klíčová slova: ľahké mentálne postihnutie, voľný čas, voľnočasové aktivity, voľnočasové zariadenia, rodina mild mental disability, leisure, leisure activities, leisure facilities, family

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:41, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz