Pavel Týn

Diplomová práce

Inteligentní grafický displej s dotykovým panelem

Intelligent Graphic Display with Touch Panel
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem funkčního ovládacího panelu s dotykovým displejem pro systém iDům. Dotykový displej je řízen mikroprocesorem PIC24FJ256DA206 s integrovaným grafickým modulem. V paměti mikroprocesoru jsou uloženy všechny používané grafické prvky a mikroprocesor se také stará o jejich interakci s uživatelem. Příkazy k vykreslování konkrétních prvků jsou příjmány od řídícího PC …více
Abstract:
The thesis deals with the design of the functional control panel with a touch screen for the iDům system. The touch screen is controlled by the PIC24FJ256DA206 microprocessor with an integrated graphics module. The microprocessor memory stores all used graphics elements, and the microprocessor also ensures their interaction with the user. Commands for rendering specific elements are received from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Michal Jahelka
  • Oponent: Petr Olivka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma