Miluše Janovská

Bakalářská práce

Obecní bytová politika

Municipal Housing Policy
Anotace:
Tato bakalářská práce charakterizuje jak státní politiku bydlení, tak obecní bytovou politiku. Stručně zde popisuji bytovou politiku na území Čech a Moravy v průběhu 19. a 20. století, která procházela různými fázemi. Dále prezentuji subjekty, které ovlivňují oblast bydlení na státní i obecní úrovni, rovněž nástroje, jež tyto subjekty používají k naplňování předem stanovených cílů. Bytová politika …více
Abstract:
This bachelor thesis work characterizes state and municipal policy of housing. Briefly I am describe housing policy for the territory of the Bohemia and Moravia during 19th and 20 century ,and which went through different phases. Next I am presenting subjects that have an influence on housing of state and municipal levels , also implement which subject to use and how to meet the targets set. The difference …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: David Slavata
  • Oponent: Jana Němečková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa