Eliška BICANOVÁ

Bakalářská práce

Životní styl lidí navštěvujících fitness centrum

Lifestyle of people visiting a fitness center
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje složky životního stylu, fitness centrum a životní styl lidí, kteří fitness centrum navštěvují. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol, které jsou dále rozčleněny na podkapitoly. První část se věnuje životnímu stylu jako celku. Je zde popsán wellness životní styl, kterým se většinou řídí aktivní jedinci. Také je zde přiblížena tělesná zdatnost neboli fitness …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the components of lifestyle, fitness center and lifestyle of people visiting a fitness center. The theoretical part is divided into three main chapters which are further divided into subsections. Wellness lifestyle and physical fitness are described in the first part. The second part describes components of lifestyle. The third part summarizes information about the fitness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alexandra Aišmanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BICANOVÁ, Eliška. Životní styl lidí navštěvujících fitness centrum. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická