Jana Jozeková

Bachelor's thesis

Marketingový výzkum pro společnost zabývající se inženýrsko-geologickým průzkumem

Marketing Research for Company Dealing with Engineering-Geological Survey
Abstract:
Tématem bakalářské práce je marketingový výzkum pro společnost K-Geo s.r.o., která se zabývá inženýrsko - geologickým průzkumem. Společnost K-Geo s.r.o. se nachází v centru Ostravy a poskytuje komplexní geologické služby. Úkolem bakalářské práce je provést marketingový výzkum zaměřený na spokojenost zákazníků se společností, jejími službami a krátké srovnání s konkurenčními firmami v oboru podle zkušeností …more
Abstract:
The subject of the thesis is marketing research for the company K-Geo s.r.o., which deals with an engineering - geological survey. Company K-Geo s.r.o. is situated in the center of Ostrava and provides complex geological services. The task of this thesis is realization of marketing research focused on customer satisfaction with company and its services, as well as short comparison with competitors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Markéta Rolčíková
  • Reader: Helena Trčková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava