Jana Jozeková

Bachelor's thesis

Marketingový výzkum pro společnost zabývající se inženýrsko-geologickým průzkumem

Marketing Research for Company Dealing with Engineering-Geological Survey
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je marketingový výzkum pro společnost K-Geo s.r.o., která se zabývá inženýrsko - geologickým průzkumem. Společnost K-Geo s.r.o. se nachází v centru Ostravy a poskytuje komplexní geologické služby. Úkolem bakalářské práce je provést marketingový výzkum zaměřený na spokojenost zákazníků se společností, jejími službami a krátké srovnání s konkurenčními firmami v oboru podle zkušeností …viac
Abstract:
The subject of the thesis is marketing research for the company K-Geo s.r.o., which deals with an engineering - geological survey. Company K-Geo s.r.o. is situated in the center of Ostrava and provides complex geological services. The task of this thesis is realization of marketing research focused on customer satisfaction with company and its services, as well as short comparison with competitors …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Helena Trčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava