Mgr. Dita Říčná, Ph.D.

Disertační práce

Možnosti využití molekulárně biologických metod pro časnou diagnostiku oportunních infekcí u hematoonkologických nemocných

Early diagnosis of opportunistic infections in hematooncological patients by molecular biology methods
Anotace:
Velmi závažnou, život ohrožující komplikací léčby nemocných s hematologickou malignitou je rozvoj infekcí způsobených oportunními mikroorganismy. Úspěšnost léčby oportunních infekcí závisí hlavně na rychlé diagnostice a možnosti okamžitého zahájení cílené terapie. Hlavní původce lze rozdělit na bakteriální, virové a mykotické, jejichž molekulárně biologická diagnostika je předmětem této dizertační …více
Abstract:
A serious, life-threatening complication in the treatment of patients with haematological malignancies is the development of infections caused by opportunistic microorganisms. The success of managing opportunistic infections depends on the early diagnostics and prompt initiation of targeted antifungal therapy. The main causatives can be divided into three groups - bacterial, viral and mycotic pathogens …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Peter Múdry, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie