Mgr. Dita Říčná, Ph.D.

Doctoral thesis

Možnosti využití molekulárně biologických metod pro časnou diagnostiku oportunních infekcí u hematoonkologických nemocných

Early diagnosis of opportunistic infections in hematooncological patients by molecular biology methods
Abstract:
Velmi závažnou, život ohrožující komplikací léčby nemocných s hematologickou malignitou je rozvoj infekcí způsobených oportunními mikroorganismy. Úspěšnost léčby oportunních infekcí závisí hlavně na rychlé diagnostice a možnosti okamžitého zahájení cílené terapie. Hlavní původce lze rozdělit na bakteriální, virové a mykotické, jejichž molekulárně biologická diagnostika je předmětem této dizertační …more
Abstract:
A serious, life-threatening complication in the treatment of patients with haematological malignancies is the development of infections caused by opportunistic microorganisms. The success of managing opportunistic infections depends on the early diagnostics and prompt initiation of targeted antifungal therapy. The main causatives can be divided into three groups - bacterial, viral and mycotic pathogens …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Peter Múdry, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
Oncology (4-years) / Oncology