Bc. Lenka Jirkovská

Master's thesis

Makroregionální strategie jako nový nástroj přeshraniční spolupráce EU

Macro-Regional Strategy as a New Tool of EU Cross-Border Cooperation
Abstract:
Práce si klade za cíl komparovat a analyzovat makroregionální strategii jako nový nástroj v kontextu platforem euroregion a evropské seskupení územní spolupráce na poli nástrojů přeshraniční spolupráce v EU, a sice z hlediska jejich právního rámce, organizačních a řídících struktur, motivačních faktorů zainteresovaných skupin a finančního nastavení ve smyslu typologie zdrojů a finanční náročnosti plynoucí …more
Abstract:
This thesis aims to compare and analyze the macro-regional strategy as a new tool in context of the platforms - euroregion and the European Grouping of Territorial Co-operation in the field of EU cross-border cooperation tools, namely in terms of the legal framework, organizational and management structures, motivational factors of the stakeholders and the financial setting in sense of the source typology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: Ph.D. Vratislav Havlík
  • Reader: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií