David Škorupa

Diplomová práce

Analýza provozu na ulici Závodní v Ostravě v blízkosti Ostravar Arény

Analysis of Traffic on Zavodni-Street in Ostrava near Ostravar Arena
Anotace:
Bc. David Škorupa. Analýza provozu na ulici Závodní v Ostravě v blízkosti Ostravar Arény: diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství 227, 2018, 68 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Cílem diplomové práce je provedení analýzy provozu na ulici Závodní v blízkosti Ostravar arény, a to především v době konání sportovních …více
Abstract:
Bc. David Škorupa. Analysis of Traffic on Závodní-Street in Ostrava near Ostravar Arena: thesis. Ostrava: VŠB-Technical university of Ostrava, Civil Engineering, Department of transport engineering 227, 2018, 68 p. Thesis supervisior doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. The purpose of the diploma thesis is to provide an analysis of the traffic in Závodní street in vicinity of Ostravar arena, primarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2019
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Josef Laža

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava