Bc. Štěpánka Holá

Bakalářská práce

Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu

The working hours and the periods of rest in the Czech Labour Law
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá pracovní dobou, jejím rovnoměrným i nerovnoměrným rozvržením, prací přesčas a noční prací. Dále dobami odpočinku jako jsou přestávky v práci (bezpečnostní, na jídlo a oddech, ke kojení) a nepřetržitým odpočinkem.
Abstract:
My bachelor work is about the Working hours, their equable and unequable apportion, the work overtime and the night work. About the Periods of rest like is the break in the work (safety, for eating and relaxation, to suckling) and the continuous rest.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta