Pavel Kalouš

Bachelor's thesis

Srovnání růstové odezvy na změny klimatických faktorů v letokruhových řadách smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) a douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco)

Comparison of growth response to climatic factors changes in tree ring series of Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco)
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu klimatických parametrů na radiální růst douglasky tisolisté a smrku ztepilého. Bylo pracováno na dvou lokalitách Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny s podobnými přírodními podmínkami a celkem bylo odebráno 160 vzorků. Vzorky byly nejprve zbroušeny a poté byly změřeny šířky letokruhů v laboratoři. Následně bylo provedeno datování jednotlivých letokruhových …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the study of the influence of climatic parameters on radial growth of Douglas fir and Norway spruce. I worked at two localities of the School Forest Enterprise Masaryk´s Forest Křtiny with similar natural conditions and a total of 160 samples were collected. At first, the samples were ground and measured in the laboratory. Subsequently, the dating of individual ring …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
  • Oponent: Antonín Martiník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta