Veronika JAHODOVÁ

Bakalářská práce

Vliv praktikování sebekontrolních a dechových metod na duševní a zdravotní stav matek předškolních a adolescentních dětí

The influence of self-control and breathing methods on the mental and health status of mothers of pre-school and adolescent children
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou nedostatečných pohybových, relaxačních a meditačních aktivity u matek, které mohou mít negativní důsledky na jejich fyzické i psychické zdraví a dále negativně ovlivňovat zdravý vývoj jejich dětí. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda mají dechová cvičení, koncentrace mysli a pravidelný pohyb vliv na duševní a funkční pohybový aparát matek s …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the issue of insufficient physical, relaxation and meditation activities of mothers, which can have negative consequences for their physical and mental health and further negatively affect the healthy development of their children. The aim of this bachelor's thesis is to determine whether breathing exercises, concentration of mind and regular movement have an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Kaštovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAHODOVÁ, Veronika. Vliv praktikování sebekontrolních a dechových metod na duševní a zdravotní stav matek předškolních a adolescentních dětí. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta