Bc. Markéta PECUCHOVÁ

Master's thesis

Pravopis a jeho výuka na základní škole

Orthography and its teaching at the primary school
Anotácia:
Teoretické kapitoly diplomové práce jsou věnovány českému pravopisu, jeho funkcím, principům a jeho třem typům ? pravopisu lexikálnímu, morfologickému a syntaktickému. Další kapitoly jsou pak zaměřeny na vývoj českého pravopisu od jeho počátků až do současnosti, na vývoj výuky českého jazyka ve školách a na vybraná pravopisná pravidla. Praktická část této práce se opírá o výzkum složený jednak z pravopisných …viac
Abstract:
The theoretical chapters of the thesis are devoted to the Czech orthography, its functions, principles and its three types ? lexical, morphological and syntactic orthography. The next chapters are then focused on the development of the Czech language from its origins up to the present, on the development of the teaching of the Czech language in schools and on the selected orthography rules. The practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016
Zverejniť od: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECUCHOVÁ, Markéta. Pravopis a jeho výuka na základní škole. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta