Bc. Nikola Křivánková

Bakalářská práce

Přístup lektora ke vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího věku

Lecturer's approach to education of seniors at the university of the third age
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá tématem: Přístup lektora ke vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího věku. Cílem práce je zjistit, jak lektoři přistupují ke svému působení na U3V a k seniorům jako studentům s ohledem na specifika této cílové skupiny edukace. Teoretická část se zabývá seniory jako studenty a jejich specifiky, dále historií a současností Univerzity třetího věku a hlavní část …více
Abstract:
This bachelor‘s thesis deals with the topic: Lecturer’s approach to education of seniors at The University of the Third Age. The aim of this thesis is to determine the lecturer’s approach to their activity at The University of the Third Age and to the seniors like students with respect to particularities of this target group of education. A theoretical part deals with the seniors like students and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta