Theses 

Postoj k dobrovolnictví seniorů v organizacích poskytujících sociální služby – Mgr. Marcela Navrátilová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Marcela Navrátilová

Master's thesis

Postoj k dobrovolnictví seniorů v organizacích poskytujících sociální služby

Attitude to volunterism of elderly in organizations providing social services

Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku postoje sociálních pracovníků v organizacích poskytujících sociální služby k dobrovolnictví seniorů. Poznávacím cílem, neboli hlavní výzkumnou otázkou této práce je: “Jaký je postoj pracovníků organizace poskytující sociální služby k dobrovolnictví seniorů?” Text práce je členěn do tří částí. V teoretické části jsou vymezeny základní teoretické koncepty týkající se stáří a stárnutí, aktivního stárnutí a dobrovolnictví a dobrovolnictví seniorů, metodiky práce s dobrovolníky, dále vymezuji kontext sociálních služeb ve spojení s dobrovolnictvím a současné trendy v sociálních službách týkajících se sebeaktivace a deinstitucionalizace sociálních služeb, následně definuji koncept postoje. V metodické části vymezuji dílčí výzkumné otázky a jejich operacionalizaci, vysvětlím strategii výzkumu a způsob a techniku sběru dat, realizaci výzkumu a možná metodická omezení. Analytická část se věnuje interpretaci získaných dat a zodpovězení dílčích výzkumných otázek. V závěru odpovídám na hlavní výzkumnou otázku a uvádím doporučení pro praxi.

Abstract: This thesis is focused on the issue of attitude social workers in organizations providing social services to volunteerism of elderly. The main research question of this work is: “What is the attitude of workers of organization providing social services to volunteerism of elderly?” The thesis is divided into three parts. In the theoretical part there are defined the main theoretical concepts relating to old age and aging, active aging and volunteerism, elderly volunteerism, methodology of work with volunteers, then there is defined volunteerism in the context of social services and contemporary trends in them like self-activation and deinstitutionalization of social services. In the end of theoretical part I explain the concept of attitude. The methodology section describes sub-research questions, operationalization and the strategy of social research, methods and technique of data collection, implementation of research and possible methodology limitations. In the analytical part there is focus on interpretation of data obtained in research and there are as well answers to sub-research questions. In conclusion I answer the main research question and I introduce some recommendation for practice.

Keywords: stáří, stárnutí, aktivní stárnutí, senior, dobrovolnictví, dobrovolník, senior dobrovolník, sociální služby, pobytové služby, sebeaktivace, deinstitucionalizace, postoje, old age, aging, active aging, elderly, volunteerism, volunteer, elderly volunteer, social services, residential services, self-activation, deinstitutionalization, attitude

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 04:19, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz