Vladimír Herškovič

Diplomová práce

Analýza protipožární a protivýbuchové ochrany na úpravně uhlí v Ledvicích

Analysis of fire and explosion protection of coal preparation plant Ledvice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou protipožární a protivýbuchové ochrany na úpravně uhlí v Ledvicích. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním je jedním z druhů hornické činnosti, a tudíž se jedná o provoz, který spadá pod vrchní dozor státní báňské správy. Úvodní kapitoly jsou věnovány přehledu a popisu objektů včetně technologických procesů. Práce dále pokračuje výčtem …více
Abstract:
The Thesis deals with the analysis of fire and explosion protection in a coal cleaning plant in Ledvice. Treatment and refining of minerals in connection with their extraction is one of the types of mining activities and therefore it is an industrial unit that falls under the superintendence of the State Mining Administration. Initial chapters are dedicated to an overview and description of objects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Alois Adamus
  • Oponent: Marek Herčzik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava