Theses 

Výskyt deficitů dílčích funkcí v posledním roce předškolní docházky – Bc. Eva Vojtová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Vojtová

Diplomová práce

Výskyt deficitů dílčích funkcí v posledním roce předškolní docházky

Occurrence of the partial functions deficiency during the last year of preschool attendance

Anotace: Diplomová práce Výskyt deficitů dílčích funkcí v posledním roce předškolní docházky pojednává o výskytu deficitů dílčích funkcí u dětí, které navštěvují MŠ poslední rok. První kapitola vymezuje předškolní věk. Charakterizuje osobnost dítěte z hlediska fyziologického, psychologického a sociálního. Závěr kapitoly je věnován institucím, které umožňují předškolní vzdělávání. Druhá kapitola zmiňuje pojmy školní zralost, připravenost, všímá si diagnostiky školní zralosti. Dále podrobně rozpracovává pojem deficity dílčích funkcí a zmiňuje možnosti reedukace. Třetí teoretická kapitola se zaměřuje na činitele ovlivňující vývoj jedince. Zahrnuje vliv rodiny, spolupráci rodiny a MŠ. Uvádí i pomůcky využívané při rozvoji oslabených oblastí. Čtvrtá praktická část seznamuje s kvalitativním výzkumem. Popisuje místo šetření, rozpracovává jednotlivé kazuistiky dětí, popisuje intervenční program týkající se oslabených oblastí. Výsledky pozorování jsou zpracovány do sloupcových grafů.

Abstract: The master thesis entitled Occurrence of the partial functions deficiency during the last year of preschool attendance concentrates on the appearance of partial functions in children attending the final year of kindergarten. The first chapter defines the term pre-school age. It also characterises personality of a child from the physiological, psychological and social point of view. The final part of the first chapter mentions institutions providing pre-school education. The second chapter describes school maturity, school readiness and diagnostics of school maturity. This chapter focuses on deficits of partial functions and it also mentions the possibility of re-education. The third theoretical part concentrates on various aspects influencing the development of an individual such as the influence of family and co-operation between family and kindergarten. Furthermore, this chapter describes tools which are used in developing the weakened areas. The fourth practical part describes the qualitative research which defines the researched area, individual case histories of children and intervention programmes of the weakened areas. The results of the qualitative research are illustrated in bar charts.

Klíčová slova: Předškolní věk, školní zralost a připravenost, diagnostika školní zralosti, deficity dílčích funkcí, reedukace, vliv rodiny, spolupráce rodiny a MŠ Předškolní věk, spolupráce rodiny a MŠ pre-school age, school maturity, school readiness, diagnostics of school maturity, deficits of partial functions, re-education, the influence of family, cooperation between family and kindergarten

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:53, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz