Mgr. Jana Steklá, Ph.D.

Disertační práce

Starořecká slovesa denotující pohlavní styk

Ancient Greek Verbs Denoting Sexual Intercourse
Anotace:
Cílem této disertační práce bylo vyhledání ve všech dochovaných starořeckých literárních textech co největšího počtu sloves označujících pohlavní styk, určení jejich stylistického zabarvení a navržení funkčního a adekvátního překladu do češtiny. Bylo excerpováno celkem 110 lexémů prokazatelně používaných pro heterosexuální vaginální styk. Tato slovesa byla rozdělena do 7 skupin podle společného sémantického …více
Abstract:
The main objective of the dissertation is to find the maximum number of verbs expressing sexual intercourse in preserved Ancient Greek literary texts, to determine the stylistic tone of the verbs and to suggest Czech translation, both functional and appropriate. In total, 110 lexemes provably used to denote heterosexual vaginal intercourse were excerpted. The verbs were divided into seven groups in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta