Theses 

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami jako problémový žák na 1. stupni ZŠ – Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.

Diplomová práce

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami jako problémový žák na 1. stupni ZŠ

Pupil with special needs as pupil with problems at basic school

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na prvním stupni základní školy, se zaměřením na možné vnímání těchto žáků jako žáků problémových. Zabývali jsme se žáky se speciální vzdělávacími potřebami v běžném školním prostředí z pohledu třídního učitele a spolužáků. Zajímal nás také pohled samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajímalo nás, zda může být žák se speciálními vzdělávacími potřebami být vnímán jako žák problémový a jak může být vnímání rozdíl mezi kategorií speciální vzdělávací potřeba a kategorií problémovost. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena zejména na vymezení pojmů problémovost, školní neúspěch a speciální vzdělávací potřeby. Věnujeme se také přehledu nejvýznamnějších psychologických specifik žáků prvního stupně, tedy dětí v mladším školním věku. Poskytujeme přehled a charakteristiku nejčastějších jevů, které mohou být u žáků jako příčiny problémovosti vnímány. Výzkumná část navazuje přímo na teoretickou část. Ve smíšeném výzkumu byly zjišťovány přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a přístupy k nim z pohledu třídního učitele a spolužáků. Zajímaly nás i postoje samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Abstract: Thesis is focused on pupils with special educational needs at primary school, in particular on the possible perception of students as troublesome pupils. We deal with pupils with special educational needs in the mainstream school environment in terms of class teacher and classmates. We are also interested in the sight of pupils with special educational needs. We focused on the difference in the perception of a pupil with special educational needs and pupil with problems at school. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is mainly focused on problems at school, school failure and special educational needs. We also discussed the overview of the most important psychological specifics of pupils at younger school-age. The research part is connected directly to the theoretical partIn the mixed research approaches were identified for pupils with special educational needs and access to them from view the class teacher and classmates. We were interested in themselves and attitudes of pupils with special educational needs

Klíčová slova: problémový žák, školní neúspěch, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, specifické poruchy učení, hyperkinetické poruchy, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), porucha pozornosti bez hyperaktivity (ADD), porucha řízeného chování, psychologický vývoj, klima třídy, sociometrie, dotazník My Class Inventory (MCI), sebehodnocení, troubled student/pupil with problems at school, school failure, a pupil with special educational needs, specific learning disabilities, Hyperkinetic conduct disorder, Attention deficit hyperactivity disorder, conduct disorder, psychological development, climate of class, sociometry, questionnaire My Class Inventory (MCI), self-assessment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz