Martin Mlynarič

Bachelor's thesis

Fotografia a posvätno

Photography and the sacred

Abstract:
Bakalárska práca s názvom Fotografia a posvätno pojednáva o vzťahu fotografického obrazu s fenoménom posvätna, ktorý je jadrom náboženských udalostí. Práca reflektuje ich vzájomne možné prieniky a to ako sa fenomén posvätna v rôznych spôsoboch uchopenia vyskytuje v dejinách fotografie v prácach niektorých fotografov. V prvej kapitole sú ozrejmené samotný jav posvätna, jeho prejavy, spôsoby zaznamenania …more
Abstract:
Photography and sacred phenomenon, the name of my diploma work, treat the affinity of fotographic image and sacred phenomenon which is the guts of religious events. The work notices their bilateral possible intersections. It means how the sacred phenomenon appears in the history of photography in different ways of prehension in works of certain photographs. In the first chapter, there is the sacred …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2007
  • Supervisor: Tomáš Dvořák
  • Reader: Bohumír Prokůpek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Bachelor programme / field:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.