Theses 

Realizace výchovných opatření uložených dětem dle zákona č.218/2003 Sb. ve střediscích výchovné péče – Mgr. Jitka Svozilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jitka Svozilová

Bakalářská práce

Realizace výchovných opatření uložených dětem dle zákona č.218/2003 Sb. ve střediscích výchovné péče

The implementation of educational measures imposed on children by Law No. 218/2003 Coll. in educational care centers

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou dětské delikvence a intervenčními možnostmi středisek výchovné péče směrem k dětem, které mají spolupráci s nimi nařízenu soudem. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem některá střediska ve východočeském regionu přistupují ke spolupráci s dětmi, které mají uloženo soudní opatření za to, že se dopustily činu jinak trestného. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu dětská delikvence. Uvedeny jsou charakteristické znaky tohoto jevu i jeho statistický výskyt, pozornost je věnována možným příčinám vzniku delikvence. Je provedena analýza legislativního vymezení činnosti středisek výchovné péče a rozebrány intervenční možnosti středisek vůči dětem se soudně nařízenou spoluprací. Ve třetí kapitole je prezentováno kvalitativní výzkumné šetření. K získání dat bylo využito polostrukturovaných rozhovorů. Na závěr byla provedena analýza výsledků výzkumného šetření.

Abstract: This thesis deals with child delinquency and intervention possibilities of educational care centers towards children who have cooperation with them ordered by the court. The aim was to find out the way some centers in the Eastern Bohemia region to access collaboration with children who have imposed legal measures that are committed a criminal act otherwise. The theoretical part defines the term “The child delinquency”. Listed are characteristics of the phenomenon and its statistical distribution. Attention is paid to possible causes of delinquency. Analysis of the legislative definition of activities educational care centers was conducted. Also was discussed the possibility of intervention centers to children in court mandatory cooperation. The third chapter presents qualitative research. The data acquisition was used semistructured interviews . Finally, the analysis of the results of the research.

Klíčová slova: výchovné opatření, středisko výchovné péče, dětská delikvence, educational measure, educational care center, child delinquency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:29, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz