Nikola Machová

Bakalářská práce

Studie proveditelnosti projektu módního krejčovství

Feasibility Study of Fashion Dressmaking
Anotace:
Cílem práce je zjistit, zda podnikatelský záměr otevření módního krejčovství paní MgA. Lenky Chrobokové, je reálný a tento druh podniku bude sám sobě soběstačným. K ověření podnikatelského záměru jsme zvolili postup dle studie proveditelnosti. V bakalářské práci jsou uvedeny teoretické metody, které jsme použili a aplikovali pro socio-demografickou, konkurenční a finanční analýzu. Klíčové analýzy a …více
Abstract:
The aim of the thesis is to find out if the business plan of opening MgA. Lenka Chrobokova dressmaking saloon is real and this kind of business is going to be selfsuficient. To approve this type of business plan we have chosen the feasibility study. The bachelor thesis includes theoretical methods that were used and applied for social-demographic, competition and financial analysis. The key analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2017
  • Vedoucí: Marcela Papalová
  • Oponent: Barbora Skipalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava