Tien Pham Duc

Diplomová práce

Aplikace pyrolýzních olejů a klasických sběračů ve flotaci černého uhlí

Application of Pyrolysis Oils and Collectors by Bitumenous Coal Flotation
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo ověření flotovatelnosti klasických sběračů Montanolu 800 a Flotakolu NX, které se běžně používají na flotačních úpravnách uhlí v ČR i v Polsku a porovnat jejich flotovatelnost s olejmi získanými pyrolýzou dřevných štěpků. Konkrétně byl testován sběrač – olej označený jako KODP 1. Z výsledků flotačních experimentů vyplynulo, že všechny testované sběrače je možné použít pro …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with verification of floatability of classical collectors of Montanol 800 and Flotakol NX that are commonly applied in the coal flotation plants in the Czech Republic and Poland. It also compares their floatability with oils obtained from pyrolysis of wooden chips. To be specific, the collector oil labelled KODP 1 was tested. It is apparent from the results of the flotation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Peter Fečko
  • Oponent: Barbara Tora

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů