Ing. Bc. Petr Horáček

Diplomová práce

Nakládání s odpady z pohledu práva s důrazem na elektroodpad

Waste Management from the Perspective of the Law with an Emphasis on Electronic Waste
Anotace:
Práce se zabývá právními aspekty nakládání s odpady a zaměřuje se především na povinnosti osob v odpadovém hospodářství. Přitom je kladen zvláštní důraz na podmínky pro nakládání s elektroopadem, jakožto specifickým druhem odpadu. Po vymezení pramenů právní úpravy a jejich charakteristice se práce zabývá definicí základních pojmů. Následně jsou popsány obecné povinnosti všech osob nakládajících s odpady …více
Abstract:
The thesis examines legal aspects of waste management with focus on duties of persons in waste management. Special emphasis is laid on conditions for management of electronic waste as a particular kind of waste. After desciption and characterization of relevant legislation, the thesis discusses the definition of fundamental terms. Subsequently the general duties of all persons dealing with waste management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta