Theses 

Vybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra – Martina KADĚROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina KADĚROVÁ

Bakalářská práce

Vybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra

Some aspects of musicality in pre school age children at Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra

Anotace: Cílem této bakalářské práce je sledování vybraných aspektů hudebnosti dětí předškolního věku Církevní základní školy a mateřské školy Přemysla Pittra, školy komunitního typu s většinovým počtem romských dětí. Práce se skládá z části teoretické (první až třetí kapitola), empirické (kapitola čtvrtá) a osobní reflexe (kapitola pátá). První kapitola se zabývá vymezením pojmu hudebnost a charakteristikou vybraných aspektů hudebnosti a hudebního vývoje dítěte předškolního věku. Druhá kapitola je věnována specifickému monoetnickému školnímu prostředí a nahlíží je z hlediska sociokulturního a etnického. Analýza školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se zaměřením na hudební činnosti je rozpracována ve třetí kapitole. Empirická část práce, kterou představuje čtvrtá kapitola, má za úkol diagnostikovat vybrané aspekty hudebnosti deseti dětí ve věku čtyř až sedmi let. K zjišťování zvolených parametrů jsou použity dvě výzkumné metody, a to řízený rozhovor a kvalitativní testace. Sestavena byla testace autentická, standardizovaný test nebylo možno použít z důvodu specifických potřeb romských dětí. V závěru čtvrté kapitoly, který vychází z výstupů dílčích metod, je formulován vztah sledovaných předškolních dětí k hudbě, hudební preference a míra vlivu výchovně vzdělávacího prostředí na jejich utváření.

Abstract: The objective of the thesis is the monitoring of selected aspects of musicality in pre-school children at Přemysl Pitter Church Primary School and Nursery School, a community type school with a majority of Romany children. The thesis consists of a theoretical part (chapter 1-3), an empirical part (chapter 4) and a personal reflection (chapter 5). The first chapter defines a concept of musicality, describes selected aspects of musicality and outlines the musical development in pre-school age children. The second chapter is dedicated to a specific mono ethnic school environment, which is viewed in socio cultural and ethnic terms. In the third chapter, an educational program for pre-school education with a focus on musical activities is analyzed. The objective of the fourth chapter is the diagnostics of selected aspects of musicality of ten children, aged four to seven years. Two research methods are used to investigate the chosen parameters: a guided interview and qualitative testing. Since it was not possible to use a standardized test due to the specific needs of Romany children, the testing was designed specifically. The fourth chapter closes with stating the outcomes based on the individual testing methods and the relationship of observed pre-school children to music, their musical preferences and a degree of influence of the educational environment their development.

Klíčová slova: dítě předškolního věku, Romové, hudebnost, vybrané aspekty hudebnosti, specifické školní prostředí, škola komunitního typu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KADĚROVÁ, Martina. Vybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:42, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz