Petra Sagarová

Diplomová práce

Využití odpadů z textilního průmyslu jako alternativního paliva v cementárnách

Use of waste from the textile industry as an alternative fuel in cement plants
Anotace:
Předmětem diplomové práce je stanovit na základě vzorkování a analýz, možnost využití odpadních produktů z textilního průmyslu jako alternativního paliva v cementárnách. Téma je uvedeno stručnou charakteristikou technologie výroby cementu. Navazuje popis jednotlivých druhů odpadů, které pochází z textilního průmyslu. Dále je popsán postup odebírání vzorků, které jsou získány z poskytnutých materiálů …více
Abstract:
The subject of this dissertation is to determine a possibility of using waste products from textile industry as an alternative fuel in cement factories, based on samplings and analysis. The topic is introduced by a short characteristics of producing technology of cement. The following description of particular types of waste are from the textile industry too. Then there is a description of processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav Závada
  • Oponent: Hana Nadkanská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů