Theses 

Fenomenologická analýza životní zkušenosti dlouhodobých uživatelů opioidů – Bc. et Bc. Jan Mokrý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. et Bc. Jan Mokrý

Diplomová práce

Fenomenologická analýza životní zkušenosti dlouhodobých uživatelů opioidů

Phenomenological analysis of life experience of long-term users of opioids

Anotace: Práce se snaží zachytit specifickou zkušenost lidí, kteří se stali dlouhodobě závislými na opioidech. Práce si klade za cíl přiblížit jejich každodenní vnímání, prožívání a myšlení. V teoretické části se autor snaží postihnout zejména šíři současných teorií o příčinách závislosti, které tvoří tzv. bio-psycho-socio-spirituální model závislosti. Ve výzkumné části autor, pomocí fenomenologické interpretativní analýzy strukturovaných rozhovorů, předkládá svou interpretaci životních postojů lidí užívajících opiáty. Zvýšenou pozornost autor věnuje sebevnímání uživatelů, jejich vztahu ke své závislosti a jejich vnímání perspektiv vlastní budoucnosti. V závěru práce autor hledá a zkoumá témata a postoje, které jsou přítomny ve všech příbězích lidí dlouhodobě užívajících opiáty.

Abstract: The thesis seeks to capture a specific experience of people who became long-term addicted on opioides. The work aims to approach to their everyday perception, feelings and thinking. In the theoretical part, the author tries to mainly cover the range of the contemporary theories about the causes of addiction which constitute the so-called bio-psycho-socio-spiritual model of addiction. In the research, the author presents his interpretation of the life attitudes of people taking opiates by using the phenomenological analysis of structured interviews. A particular attention is dedicated to the self-perception of the users, their relation to their addiction and their perception of their own future prospects. In the conclusion, the author looks for and examines the topics and attitudes that are present in all stories of the long-term opiate users.

Klíčová slova: závislost, opioidy, Interpretativní fenomenologická analýza, příčiny závislosti, metadonová léčba, osobnost, zkušenost, addiction, opioides, Interpretative phenomenological analysis, causes of addiction, methadone treatment, personality, experience

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:10, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz