Theses 

Složení fluviálních sedimentů Moravského krasu – Lucie Krajsová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Lucie Krajsová

Diplomová práce

Složení fluviálních sedimentů Moravského krasu

Composition of fluvial sediments Moravian karst

Anotace: Diplomová práce se zabývá fluviálními sedimenty v prostoru Moravského krasu, jejich přirozenou radioaktivitou, zrnitostním složením a petrografickým složením klastů. V práci jsou stručně popsány geologické poměry Moravského krasu a podrobně charakterizovány fluviální sedimenty, jak na povrchu, tak i ve vybraných jeskyních. V terénu odebrané vzorky fluviálních sedimentů byly využity ke stanovení zrnitostního složení a laboratornímu stanovení obsahu přirozených radioaktivních prvků (K, U a Th). Byly studovány i těžké akcesorické minerály (zirkon, thorit a granát). Výsledky jsou sumarizovány v podobě tabulek a grafů

Abstract: Graduation theses deals with fluvial sediments in space of Moravian karst, their natural radioactivity, grain-size composition and petrographical composition granules. In graduation theses there are briefly described geological conditions of Moravian karst and in detail characterized fluvial sediments, as on surface, also in chosen caves. In terrain collected samples of fluvial sediments were use to assesment grain-size composition and laboratory assement of content natural radioelements (K, U and Th). Heavy accessory minerals (zircon, thorite and garnet) were also study in this Theses. Results are summarized in form of table and graph

Klíčová slova: Moravský kras, Sloupsko-šošůvské jeskyně, Punkevní jeskyně, jeskyně Býčí skála, Holštejnská jeskyně, Ochozská jeskyně, Luha-Sloupský potok, Punkva, Bílá voda, Jedovnický potok, fluviální sedimenty, přirozená radioaktivita, zrnitostní složení, těžké minerály

Keywords: Moravan karst, Sloupsko-šošůvské caves, Punkevní caves, cave Býčí skála, Holštejnská cave, Ochozská cave, Luha-Sloupský stream, Punkva, Bílá voda, Jedovnický stream, fluvial sediments, natural radioactivity, grain-size composition, heavy minerals

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: Jiří Zimák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:16, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz