Andrea Bačkorová

Diplomová práce

Personalistika ve vybrané průmyslové společnosti

Human Resource Management in the Selected Industrial Company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou personalistiky a vyhodnocením efektivnosti procesu řízení lidských zdrojů (ŘLZ) ve vybrané průmyslové společnosti. Hlavním obsahem této práce je zhodnocení personálních činností spojených s vytvářením a analýzou pracovních míst, plánováním lidských zdrojů, výběrem a získáváním pracovníků, adaptací, hodnocením a odměňováním, péčí o pracovníky a v neposlední řadě …více
Abstract:
The thesis deals with the subject of human resources and an evaluation of efficiency of the human resources management (HRM) process in a particular industrial company. The main content of this effort is the evaluation of personnel activities, which are associated with creation and analysis of jobs, careful planning of human resources, selection and recruitment, adaptation, evaluation and bonuses, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Igor Černý
  • Oponent: Kateřina Plachá

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin