Theses 

Geometrický plán na zameranie stavby v k.ú. Olešná – Zuzana Drahňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Zuzana Drahňáková

Bakalářská práce

Geometrický plán na zameranie stavby v k.ú. Olešná

Survey Sketch for Measurement Building in Cadastre Unit Olešná

Anotace: Obsahom bakalárskej práce je zhotovenie geometrického plánu na zameranie novostavby rodinného domu v katastrálnom území Olešná, ktorý poslúži ku kolaudácií stavby. V jednotlivých kapitolách som sa venovala znalosťami o geometrickom pláne od jeho historického vývoja, využitia a tvorby plánu až po samotné spracovanie a overenie na základe znalostí získaných počas celého štúdia. Meranie sa vykonávalo podľa technológie GNSS konkrétne metódou RTK. Kancelárske práce som vyhotovovala v programe Kokeš 7.25 a GeoTab4. Výsledkom bakalárskej práce je geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností a záznam podrobného merania zmien, ktoré sa nachádzajú v prílohe spolu s ďalšími náležitosťami podľa platnej legislatívy.

Abstract: The contents of the Bachelor thesis is a copy of the geometric plan of the focus of the new family house in the cadastral territory of Olešná, which serve to kolaudácií construction. In each of the chapters I'm versed in the knowledge of the geometric plan of its historical development, and making a plan to use the processing and verification on the basis of knowledge gained throughout the study. The measurement is carried out according to a specific method of RTK GNSS technology. Office work I vyhotovovala in and GeoTab4 7.25 Kokeš. The result of the Bachelor thesis is a geometric plan for entry in the land register, record the detailed measurements of the changes that are contained in the annex, together with the other requisites in accordance with the applicable legislation.

Klíčová slova: kataster nehnuteľností, katastrálna mapa, záznam podrobného merania zmien, geometrický plán, GNSS, SKPOS, RTK

Keywords: real estate cadastre, cadastral maps, a detailed record of measurement changes, geometrical plan, GNSS, SKPOS, RTK

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Petr Jadviščok
  • Oponent: Helena Michňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 6. 2018 06:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz