Theses 

Vývoj aplikace pro správu log souborů na platformě Java – Michal Masařík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Systémové inženýrství a informatika / Aplikovaná informatika

Michal Masařík

Bachelor's thesis

Vývoj aplikace pro správu log souborů na platformě Java

Development of an Application for Log Files Administration Using Java Platform

Abstract: Práce se věnuje vývoji klient-server distribuovaného systému pro zpracování logovacích souborů s použitím programovacího jazyka Java. Systém je určen pro potřeby konkrétního výrobního procesu ve společnosti On Semiconductor. Zpracovávané logovací soubory vznikají při výrobě mikročipů a obsahují značné množství informací o výrobním procesu. Systém umožňuje odesílat tyto logovací soubory po síti ve formátu XML ze strany klienta a přijímat je v aplikaci na straně serveru prostřednictvím webových služeb. K tomu požívá jazyk WSDL v kombinaci s protokolem SOAP. Aplikace běží v kontejneru Apache Tomcat na serveru s operačním systémem Linux. Data jsou ukládána do databáze ORACLE 11g, která rovněž běží na dedikovaném linuxovém serveru. Součástí systému je rovněž aplikace pro prohlížení a filtrování záznamů uložených v databázi. Celý systém je vyvinut v jazyku Java, který mu zajišťuje potřebnou multiplatformní přenositelnost. Pro vývoj byl použit Spring Framework, který usnadňuje deklaraci a správu beanů pomocí návrhového vzoru Inversion of Control a rovněž zjednodušuje práci s JDBC. Cílem práce je přiblížit technologie a programovací přístupy, které byly při vývoji systému použity. Vyvinutý systém v současnosti nabízí uživatelům značné výhody oproti původnímu řešení, kdy byly logovací soubory ukládány pouze na lokálních instancích a chyběl tak přehled o globálně se vyskytujících problémech, které by mohly být užitečné v rámci procesního rozhodování.

Abstract: The work is dedicated to developing client-server distributed system for log files processing using the Java programming language. The system is designed for the needs of a particular process in company ON Semiconductor. The processed log files are generated in the production of microchips and contain a considerable amount of information about the manufacturing process. The system allows sending these log files across the network in XML format from the client and accept them in to the server via Web services. System is built on WSDL language in combination with SOAP protocol. The application runs in an Apache Tomcat container on a Linux server. Data is stored in Oracle 11g database, which also runs on a dedicated Linux server. The system also includes an application for viewing and filtering of records stored in the database. The whole system is developed in Java language, which provides the necessary multiplatform portability. For development was used the Spring Framework, which makes the declaration and management of beans easier using Inversion of Control design pattern and also simplifies working with JDBC. Goal of the work is to describe technology and programming approaches, which have been used to develop the system. The developed system currently provides users many advantages over the original solution, when the log files were stored only on the local machines. Original solution missed an overview of global problems occurring that could be useful in the decision making process.

Keywords: java, jdbc, spring, log, on semiconductor, wsdl, soap, xml, webové služby, hibernate, oracle, klient-server, inversion of control, dependency injection, jdal, databáze, wafer, programování, apache tomcat

Keywords: java, jdbc, spring, log, on semiconductor, wsdl, soap, xml, web services, hibernate, oracle, client-server, inversion of control, dependency injection, jdal, database, wafer, programming, apache tomcat

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Vítězslav Novák
  • Reader: Václav Lešťanský

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 23:10, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz