Iva Kolenová

Diplomová práce

Efektivita využití technologie vodního paprsku při těžbě uhlí

Effectivity of water jet technology for a coal mining
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje kapalinový paprsek nejen jako nástroj pro obrábění či řezání, ale také jako efektivní nástroj při těžbě uhlí. V první části je seznámení s kapalinovým paprskem jakožto řezným nástrojem, jeho popis, funkce a vlastnosti. Další část se věnuje použití kapalinového paprsku jako nástroje pro dobývání uhlí, který je nazýván hydromonitor. V dalších kapitolách se věnujeme dobývacím …více
Abstract:
This thesis describes a liquid jet not only as a tool for machining or cutting, but also as an effective tool in coal mining. The first part is the introduction of the fluid jet as a cutting tool, a description, function and properties. The next section is devoted to the use of liquid jet as a tool for mining coal, which is called Hydromonitors. In the following chapters we deal with mining combines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Petr Jandačka
  • Oponent: Lucie Gembalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin

Práce na příbuzné téma