Theses 

Motivace studentů FSpS MU oboru MAN ke studiu jako předpoklad studijní úspěšnosti – Mgr. Ing. Veronika Ubrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Ing. Veronika Ubrová

Bakalářská práce

Motivace studentů FSpS MU oboru MAN ke studiu jako předpoklad studijní úspěšnosti

Study Motivation of FSpS MU Students of Management as a Precondition for Study Successfulness

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi motivací ke studiu oboru MAN FSpS a studijními výsledky. V teoretické části popisuje různé teorie motivace (teorie instrumentality, zaměřené na obsah, zaměřené na proces, dvoufaktorový model) a dále pak vliv motivace na výkon a faktory, které tento vztah ovlivňují. V praktické části proběhlo dotazníkové šetření mezi studenty daného oboru, které mělo ověřit hypotézy stanovené na základě literárních rešerší. Hlavními motivy studia na vysoké škole je touha po vzdělání, vysokoškolském titulu a žádané pracovní pozici spojené se slušným výdělkem. Motivem pro studium oboru MAN na FSpS Masarykovy univerzity je kladný vztah ke sportu a záměr vybudovat kariéru v oblasti managementu sportu. Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že studenti s vnitřní motivací a zájmem o obor, přikládající největší váhu výše zmíněným motivům mají lepší studijní úspěšnost než ostatní studenti.

Abstract: This thesis deals with the relationship between motivation to study MAN at the Faculty of Sports Studies and study results. The theoretical part describes various theories of motivation (instrumentality theory, theory focusing on content, process-based theory, two-factor model) and then influence of motivation on performance and the factors that affect this relationship. The practical part involved a questionnaire survey among students of the field, which should verify the hypotheses based on a literature research. The main motives to study at university are desire for education, achieving a college degree and getting a desired job associated with a decent income. The motive for the study of MAN at the Faculty of Sports Studies is positive attitude to sport and prospective pursuit of a career in sports management. The results of the survey confirmed that students with intrinsic motivation and interest in the field, dedicating most weight to the aforementioned motives have better academic results than other students.

Klíčová slova: motivace, vnitřní motivace, vnější motivace, vysokoškolské studium, studijní úspěšnost, motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, higher education, academic success

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Janíková
  • Oponent: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:27, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz