Miroslav Vacek

Bakalářská práce

Statický posudek dopravníkového mostu vedoucího nad dálnicí ve městě Virginia Beach

Static Assessment of Conveyor Bridge above the Motorway in Virginia Beach
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posudek dopravníkového mostu jdoucího přes dálnici ve městě Virginia Beach. Pro modelování a následnou analýzu konstrukce jsou využity softwary, z velké části SCIA Engineer, dále Idea StatiCa a pro dokumentaci Tekla Structures. Základní dokumentace je součástí zadání práce, je však vytvořena přehledná výkresová dokumentace a technická zpráva. Další částí práce je porovnání …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is static report of conveyor bridge going over the highway in Virginia Beach. For modeling and subsequent analysis structure are used softwares, mostly SCIA Engineer, then Idea StatiCa and for documentation is used Tekla Structures. Basic documentation is part of the assignment bachelor thesis, but is created well-arrangered drawing documentation and technical report …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Vít Křivý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Konstrukce staveb

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.