Theses 

Analýza nezaměstnanosti ve Středočeském kraji ČR v letech 2007 - 2016 se zvláštním zřetelem na ohrožené skupiny osob, případová studie okres Kolín – Dominika Bezoušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dominika Bezoušková

Bakalářská práce

Analýza nezaměstnanosti ve Středočeském kraji ČR v letech 2007 - 2016 se zvláštním zřetelem na ohrožené skupiny osob, případová studie okres Kolín

Analysis of unemployment in the Central Bohemia Region between 2007-2016 with special regard to endangered groups, case study district Kolín

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na trh práce ve Středočeském kraji v letech 2007-2016. Zabývá se analýzou vývoje nezaměstnanosti, struktury nabídky a poptávky na krajském trhu práce a vlivem realizované státní politiky zaměstnanosti. Specifikem kraje je blízkost Prahy, která do určité míry ovlivňuje míru nezaměstnanosti, zejména v okresech ležících v jejím bezprostředním sousedství. Nicméně okres Kolín, který je předmětem případové studie, vykazoval jednu z nejvyšších hodnot míry nezaměstnanosti v kraji. Velkou část nezaměstnaných osob v kraji tvoří dlouhodobě nezaměstnaní, jejichž podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se zvýšil především v období ekonomické krize a po ní. Mezi nezaměstnanými je také poměrně mnoho nízkokvalifikovaných či nekvalifikovaných osob a osob starších 50 let. Významnými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti v kraji i okrese Kolín jsou především veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a rekvalifikace. Pro předcházení zejména strukturální nezaměstnanosti by bylo vhodné zvýšit informovanost žáků a studentů základních a středních škol, a to nejen o současné situaci na trhu práce, nýbrž i o prognózách vývoje trhu práce ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the labor market in the Central Bohemia Region in the years 2007-2016. It deals with analysis of the development of unemployment, the structure of supply and demand on regional labor market and influence of implemented state employment policy.The specific feature of the region is the proximity of Prague, which to a certain extent affects the unemployment rate, especially in districts situated in its immediate vicinity. However the district of Kolín, which is the subject of the case study, showed one of the highest unemployment rates in the region. A large part of the unemployed in the region are long-term unemployed, whose share in the total number of job seekers has increased especially during the economic crisis and afterwards. Among the unemployed are also many low-skilled or unskilled people and people older than 50 years. Important tools of active employment policy in the region and the district of Kolín are offer public secotr jobs, subsidized jobs and encourage change in qualification. In particular, to prevent structural unemployment, it would be appropriate, to raise awareness among pupils and students of elementary and secondary schools, not only about current situation in the labor market, but also about the forecasts of development of the labor market in the medium and long term.

Klíčová slova: poptávka po práci, nabídka práce, Středočeský kraj, ohrožené skupiny, politika zaměstnanosti, nezaměstnanost, trh práce, okres Kolín

Keywords: labor market, district Kolin, labor demand, labor supply, Central Bohemia Region, endangered groups, unemployment, employment policy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2017
  • Vedoucí: Šárka Prudká
  • Oponent: Magdalena Kotýnková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71337

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 21:31, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz