Theses 

Spolupráce studentů ZSF se členy Revma Ligy jako oboustranný přínos. – Iveta SVATOŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Iveta SVATOŠOVÁ

Bakalářská práce

Spolupráce studentů ZSF se členy Revma Ligy jako oboustranný přínos.

Cooperation students ZSF with members Screws League like double - sided contribution.

Anotace: Teoretická část bakalářské práce je členěná na pět kapitol: Revma liga, Nejčastější revmatická onemocnění u členů RL, Vyšetřovací metody v revmatologii, Komplexní léčba RA a Vzdělávání v rámci spolupráce. Byly stanoveny 3 cíle. Cíl 1: Zmapovat spolupráci studentů ZSF v rámci výuky se členy RL. Cíl 2: Zmapovat přínos spolupráce v rámci výuky pro studenty ZSF a členy RL. Cíl 3: Poukázat na další možnosti spolupráce studentů ZSF a členů RL. V práci bylo provedeno kvalitativní šetření a stanoveny 4 výzkumné otázky: 1. Jakým způsobem spolupracují studenti ZSF se členy RL v rámci výuky? 2. Jaký přínos má pro studenta ZSF spolupráce při výuce se členy RL? 3. Jak vnímají členové RL podíl na spolupráci při výuce? 4.Jaké jsou další možnosti spolupráce členů RL a studentů ZSF? Výzkumné šetření bylo realizováno metodou dotazování, technikou nestandardizovaného rozhovoru. Rozhovory byly provedeny u studentů ZSF JU a u vybraných členů Revma Ligy v Českých Budějovicích. Na základě analýzy odpovědí získaných od studentů a členů Revma Ligy byly stanoveny 4 odpovědi na výzkumné otázky. Odpověď 1: Spolupráce studentů se členy RL při výuce spočívá v účasti členů RL na hodinách, vyšetření nemocných kloubů studenty, v diskusi o zdravotních problémech, kompenzačních pomůckách, nálezech pacientů souvisejících s jejich onemocněním. Odpověď 2: Pro studenta ZSF má spolupráce se členem RL přínos v obohacení, předání zkušeností, ověření svých dosavadních znalostí o pohybovém systému v praxi, získání zpětné vazby a uvědomění si potřeb nemocného. Odpověď 3: Členové RL vnímají podíl na spolupráci při výuce jako získávání nových informací a psychickou podporu. Odpověď 4: Jako další možnost spolupráce studentů a členů Revma Ligy se nabízí spolupráce při výuce v bakalářských oborech, ale i spolupráce se studenty jiných oborů, intenzivnější osobní setkávání a exkurze. Výsledek šetření ukázal, že by bylo vhodné pořádání tzv. Revma dnů pro revmatiky, zdravotníky i laickou veřejnost a otevření edukačního centra pro revmatiky pod záštitou ZSF JU.

Abstract: The theoretical part of this bachelor thesis is divided into five chapters: Rheuma League (RL), Most Common Rheumatic Disorders in RL members, Investigational Methods in Rheumatology, Comprehensive Therapy of Rheumatoid Arthritis (RA), and Education as Part of the Cooperation. Three objectives have been formulated. Objective 1: to map the cooperation of ZSF undergraduates as part of their academic training with RL members. Objective 2: to map the benefit of the cooperation as part of academic training for ZSF undergraduates and RL members. Objective 3: to point out further potentialities of cooperation between ZSF undergraduates and RL members. This work was conducted in the form of a qualitative investigation (survey) and framed 4 research questions: 1. What are the methods of cooperation between ZSF undergraduates and RL members as part of academic training? 2. What is the contribution of the cooperation with RL members as part of academic training for a ZSF undergraduate? 3. What is the perception by RL members of their participation in the academic training? 4. What further potentialities does the cooperation of undergraduates of ZSF with RL members have? The research (survey) was implemented using the polling method, the technique of non-standardized interviews. The interviews were conducted with ZSF undergraduates and selected Rheuma League members in České Budějovice. Based on the analysis of responses given by the undergraduates and RL members answers to the 4 research questions were obtained. Answer to question 1: The cooperation of undergraduates with RL members consists in the participation of RL members in tuition classes, examination of diseased joints by the students, in discussions on health problems, compensation aids, findings obtained in the investigated patients related to their disease. Answer to question 2: For a ZSF undergraduate, the cooperation with a RL member results in enrichment of her or his knowledge, passing on experience, verification of the undergraduate's practical knowledge obtained so far on the locomotion apparatus, obtaining feedback and realization of the patients' needs. Answer to question 3: RL members perceive their participation in the academic training process as obtaining new information and mental (emotional) support. Answer to question 4: Potential fields of future cooperation of the undergraduates with Rheuma League members include the cooperation as part of the academic training process in various fields of study, but also cooperation with students in other fields of study, more intense personal encounters, and field trips. The results of the survey show that it would be beneficial to organize the so-called Rheuma Days for patients with rheumatism, health care workers and lay public, and to open a new education center for patients with rheumatism patronized by ZSF JU.

Klíčová slova: Spolupráce, Studenti ZSF, Členové revma Ligy, Revmatoidní artritida, Přínos.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010
  • Zveřejnit od: 4. 5. 2010
  • Identifikátor: 16899

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Stasková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

SVATOŠOVÁ, Iveta. Spolupráce studentů ZSF se členy Revma Ligy jako oboustranný přínos. . Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:16, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz