Václav Kožušník

Bachelor's thesis

Čelisťové efektory pro manipulaci s materiálem

Jaw Effectors for Material Handling
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá volbou vhodného efektoru z katalogu výrobce pro určenou manipulační úlohu s ozubeným kolem. V úvodu je provedena podrobná rešerše se zaměřením na rozdělení a popsání jednotlivých typů efektorů podle určitých specifických znaků. V konstrukční části je nejprve popsán objekt manipulace, následně znázorněny jednotlivé prvky manipulační linky a rozebrán průběh manipulační úlohy …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the selection of a suitable effector from the manufacturer's catalog for a specified handling task with a gear wheel. In the introduction, a detailed search is performed focusing on the division and description of individual types of effectors, according to certain specific features. The Construction part first describes the object of manipulation, then shows the individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2020
  • Supervisor: Milan Mihola
  • Reader: Ladislav Karník

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Robotika