Václav Kožušník

Bachelor's thesis

Čelisťové efektory pro manipulaci s materiálem

Jaw Effectors for Material Handling
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá volbou vhodného efektoru z katalogu výrobce pro určenou manipulační úlohu s ozubeným kolem. V úvodu je provedena podrobná rešerše se zaměřením na rozdělení a popsání jednotlivých typů efektorů podle určitých specifických znaků. V konstrukční části je nejprve popsán objekt manipulace, následně znázorněny jednotlivé prvky manipulační linky a rozebrán průběh manipulační úlohy …viac
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the selection of a suitable effector from the manufacturer's catalog for a specified handling task with a gear wheel. In the introduction, a detailed search is performed focusing on the division and description of individual types of effectors, according to certain specific features. The Construction part first describes the object of manipulation, then shows the individual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedúci: Milan Mihola
  • Oponent: Ladislav Karník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava