Bc. Hana Opletalová

Diplomová práce

Postoje zaměstnanců vybrané organizace k jednotlivým motivačním faktorům organizace

Attitudes of employees in selected organization to individual motivational factors
Anotace:
Má diplomová práce se zabývala zjišťováním postojů zaměstnanců k vybraným motivačním faktorům ve vztahu ke zvýšení pracovního výkonu. Cílem práce bylo zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaký postoj zaujímají zaměstnanci vybrané organizace k jednotlivým motivačním faktorům organizace? Práce byla rozdělena na tři, navzájem na sebe navazující celky. První část práce je věnována teoretickým východiskům …více
Abstract:
My thesis dealh with the determination of attitudes of employees to selected motivational factors related to increased work performance. The aim of the study was to answer the main question: What attitude employees selected organizations to individual motivational factors of the organization? The work was divided into three mutually interconnecting units. The first part is devoted to a theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., Mgr. Lucie Hejtmánková
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje